Banner

Terimler Sözlüğü

Sektörel Bilgiler

Terimler Sözlüğü
Uluslararası Terimler Sözlüğü
Terim Türkçe Karşılığı Açıklaması
Air Freight Hava Navlunu Havayolu ile yük taşıma ücreti.
Air Freight Insurance Hava Taşıma Senedi Havayolu ile taşınan malların sağlıklı bir şekilde alıcısına ulaşmasını temin.
Airway Bill Hava Taşıma Senedi Havayolu ile taşınan malların sağlıklı bir şekilde alıcısına ulaşmasını temin etmek için uygulanan sigorta.
ATR Document ATR Belgesi Malların Türkiye'den Avrupa Birliği üyesi bir ülkeye veya Birlik üyesi bir ülkeden Türkiye'ye ihraç veya ithal edilmesinde kullanılan bir belgedir.
Barter Takas Takas iki ayrı ülkedeki ithalatçı ve ihracatçı firmalar arasında malın malla değişimi şeklinde yapılan bir ticaret şekli.
Bill of Carriage Hamule Senedi Nakliye veya Taşıma senedi de denir. Malı gönderenle nakleden, malın ne şekilde nakledileceğine, teslim ve tesellümüne mahsus esasları kapsayan senettir.
Bill of Excange, Draft Poliçe Senet metninde poliçe kelimesi veya yabancı dilde karşılığı olan kelimeyi, belirli bir bedelin ödenmesi hususunda kayıtsız şartsız olarak havaleyi, ödeyecek olan muhatabın ad ve soyadını, keşide tarihi ve yerini, keşidecinin imzasını taşıyan senet.
Bill of Lading (L/C) Konşimento Tren, uçak veya gemi ile yapılan taşımacılıkta kullanılan ve malını taşımak üzere teslim alındığını ve varış noktasında konşimento sahibine teslim edileceğini gösteren bir belgedir.
Cash Against Documents (CAD) Vesaik Mukabili Ödeme İhracatçının malını gönderdikten sonra ithalatçının ülkesindeki bir yetkili aracı bankaya başvurarak söz konusu bankaya sevk evrakı yolladığı ve bu evrakın ithalat bedelinin ödenmesinden sonra ithalatçıya teslimi konusunda talimat verdiği ödeme biçimidir.
Cash on Delivery Mal Karşılığı Ödeme İhraç edilen malın bedelinin, malın ihracatçı tarafından teslim alınmasından sonra ödenmesidir.
CE Mark CE İşareti Bir ürünün Avrupa Birliği direktifleri ile belirlenen sağlık, güvenlik, çevrenin ve tüketicinin korunması gereklerine uygun olduğunu gösteren bir Birlik işaretidir.
Commercial Invoice Ticari Fatura Alıcı ile satıcı arasında yapılan işlemin bir kaydıdır.
Conforming Bank Teyid Eden Banka Akreditif bedelinin amir banka tarafından ödenmediğinde kendisi tarafından ödeneceğini lehdara taahhüt eden banka.
Confirmed Letter of Credit Teyitli Akreditif Amir banka tarafından, sağlamlaştırma ve doğrulayıcı yönde kendi sorumluluk ve taahhütlerini de ekleyerek açılan akreditif.
Correspondent Bank Muhabir Banka Akreditif işlemlerinde, ihracatçı ve ithalatçı arasında bağlantıyı sağlamakla görevli banka.
Cost And Freight CFR Mal bedeli ve navlun.
Cost, Insurance Freight CIF Mal bedeli, sigorta, navlun.
Customs Duty Gümrük Resmi İthal edilecek mallardan gümrük giriş tarifesi cetvellerine göre alınan vergi.
Delivered Duty Paid DDP Gümrük resmi ödenmiş olarak teslim.
Delivered Duty Unpaid DDU Gümrük resmi ödenmeden teslim.
Direct Bill of Lading Doğru Konşimento Geminin malları aktarma yapmadan yükleme limanından diğer boşaltma limanına taşınması halinde gerekecek konşimento.
Documents Vesaik Ticarette kullanılan konşimento, poliçe, konsolosluk faturası, uzman raporu gibi çeşitli belgelere verilen isim.
Documents Against Acceptance (DA) Vesaik Mukabili Kabul İthalatçının malları alabilmesi için gerekli evrakların ancak ihracatçı tarafından keşide edilen poliçelerin kabulü karşılında teslimi.
EUR 1 Document EUR 1 Belgesi EUR 1 belgesi Türkiyenin EFTA ülkeleri ile olan ticaretinde ve Avrupa Birliği ile demir - çelik ürünlerinde parafe ettiği Serbest Ticaret Antlaşması kapsamı ürünler ticaretinde kullanılan belge.
EX Works EXW Ticari işletmede teslim.
Free Alongside Ship FAS Gemi doğrultusunda teslim.
Free Carrier FCA Taşıyıcıya teslim.
Free on Board FOB Gemi bordasında teslim.
Free Zone Serbest Bölge Ulusal gümrük sınırı dışında bırakılmış özel idari statüye bağlı yerlerdir.Vergi kanunları ile mali yükümlülükler buralarda tamamen veya kısmen uygulanmayabilir.
Freight Navlun Taşıyıcının nam ve hesabına ödenecek olan, eşya ve yolcunun taşınmasına ilişkin ücretlerin tamamıdır.
Freight Invoice Navlun Faturası CIF ve CF olarak ihraç edilen mallara ait navlunun satıcı tarafından ödenmesi gerekir. Navlunun ödendiğinin doğrulamak için konşimento üzerine "navlunu ödenmiştir" kaydı konulur. Konşimentoda bu kayıt bulunuyorsa konşimento ile birlikte nakliyeci tarafından düzenlenen bir navlun faturasının da bankaya verilmesi gerekir. Bu navlun faturasında, malların yüklenerek teslim alındığı ve bir navlun borcunun kalmadığı gösterilir.
Fordwarding Agent Nakliyat Acentası Malların taşınması ile uzmanlaşmış kişi, genellikle nakliyat komisyoncusudur.
Freight Insurance Nakliyat Sigortası Taşımada mallara veya taşıma araçlarına gelecek zararları karşılayacak olan sigorta.
Irrevocable Letter of Credit Gayrı Kabilî Rücu Akreditif İthalatçının kararlaştırılan şartları tamamen yerine getirmesi üzerine, akreditif vadesinde çekilecek poliçelerin akreditifi açan banka tarafından kabul edileceği veya ödeneceği konusunda kesin bir taahhüt içeren akreditif. Tarafların isteği ve onayı olmadan iptal edilemez ve hükümleri değiştirilemez.
ISO 9000 Certificate ISO 9000 Belgesi ISO 9000 Kalite Güvence Sistem Belgesi, son ürünün kalitesinden çok ürün ve işletme yönetiminde, ürün tasarımında, kullanılan deney ve muayene yöntemlerinde, ürün ve hizmetlerin kalitesini kontrol altında tutmak için gerekli organizasyon yapısında uygulanacak kılavuzları içeren bir toplam kalite güvencesi standardıdır.
Letter of Credit Akreditif (L/C) İthalatçının talimatı ile bir bankanın önceden tespit edilen şartlara uygun olarak kendi üzerine çekilecek poliçeyi ödeyeceği ya da kabul edeceği konusunda ihracatçıya yaptığı taahhüttür.
London Interbank Offered Rate Libor Londra para piyasasında yürütülen işlemlerde, birinci sınıf bankaların kullandığı kredilere uygulanan faiz oranlarını göstermektedir.
Manifesto Cargo Menşe Şahadetnamesi Bir malın üretildiği veya yapıldığı ülkeyi gösteren ve idari makamlarınca onaylanmış ve alıcı ülkenin konsoloslarınca vize edilen bir belgedir.
Marine Bill of Lading Deniz Konşimentosu Gemi acentası veya kaptanı tarafından düzenlenerek yükletene verilen , malın teslim alındığını ve kararlaştırılan şekilde taşınarak gönderilene teslim edileceğini gösteren, malı temsil eden ve üzerinde tasarruf hakkı sağlayan kıymetli evrak niteliğindeki belge.
Order Sipariş Bir malın satın alınması amacıyla ısmarlanması.
Order Ordino Yükleme ve boşaltma yapılmadan önce bunun ne şekilde yapılacağını göstermek üzere gemi acentalarının kaptana veya nakliye acentalarının nakliyeciye hitaben yazdıkları talimat.
Order Bill of Lading Emre Yazılı Konşimento Üzerinde belli bir kimseye ya da onun emrine ödenmesi için kayıt bulunan konşimento.
Original Invoice Orjinal Fatura Gümrük işlemlerine, döviz transfer ve taahhütlerine esas olarak alınan ve ihracatçı tarafından düzenlenerek alıcıya gönderilen fatura. Bu faturalarda ayrıca satışın şekli ve ödeme koşulları da gösterilir.
Original Manifest Orjinal Fatura Hareket limanlarında her boşaltma limanı için ayrı ayrı düzenlenen ve hareket limanlarındaki gümrük memurları tarafından imza olunmuş şekilde boşaltım yapılacağı liman gümrüklerine ibraz olunan manifestolar.
Pre-shipment Finance Sevk Öncesi Finansman İthalatçıdan siparişi alan ihracatçının, ihraç malı üretmek, satın almak veya göndermek için ihtiyaç duyduğu, işletme sermayesi özelliğinde olan bir finans türü.
Post-shipment Finance Sevk Sonrası Finansman Malların sevkiyle, ihraç bedellerinin tahsili arasındaki döneme ilişkin bir ihracat finansmanı türü.
Proforma İnvoice Proforma Fatura Alıcıya satılacak malın cinsi, kalitesi, tahmini fiyatı ve bedeli, satış koşulları hakkında bir bilgi vermek üzere düzenlenen ve daha çok bir teklif niteliği taşıyan fatura çeşidir.
Re-export Re Eksport Diğer ülkelerden yurda ithal edilen malların daha sonra yurtdışına ihraç edilmesidir.
Revocable Letter of Credit Kabili Rücû Akreditif Akreditif açan banka tarafından her an iptal edilen akreditiftir.
Revolving Letter of Credit Rotatif Akreditif Verilen talimatta tespit edilmiş akreditif tutarının tamamının veya bir kısmının kullanılması veya çekilen poliçenin ödenmesi halinde, talimatta belirtilen miktarda aynı şartla ve otomatik olarak yenilenen akreditiftir. Bu tür akreditif genellikle aynı cins malı tek bir ihracatçıdan kısım kısım ithal edilen ithalatçı tarafından açılır.
Shipping Document Sevk Vesaiki Fatura, konşimento, koli listesi, menşe şehadetnamesi A - TR Belgesi, sigorta poliçesi gibi vesaiki kapsayan ve ihracatçının bankası tarafından, şubesine veya ithalatçının ülkesindeki aracı bankaya gönderilip, sözkonusu bankanın ithalatçı poliçeyi ödediği veya kabul ettiği zaman teslim ettiği vesika.
Stand By Letters of Credit Garanti Akreditifi Bir bankanın bir borcunun ödenmemesi veya bir yükümlülüğün yerine getirilmemesi durumunda lehdarın talebi üzerine belli miktardaki bir parayı gayri kabili rücu olarak ödeyeceğini taahhüt eden mektup.
Supervising Company Gözetleme Şirketi Malı ihracatçı veya alıcı adına ihraç veya ithal noktasında ağırlık, miktar ve kalite gibi konularda kontrol edip rapor veren tarafsız şirket.
Tariff Number Tarife Numarası Gümrük ithalat genel tarife cetvelinde her mal veya mal grupları için saptanan.
Transit Trade Transit Taşıma Döviz tahsis edilerek veya edilmeksizin satın alınan yabancı menşeli malların transit olarak veya doğrudan doğruya başka bir ülkeye satılması.
Transit Transport Transit Taşıma Çıkış ve varış noktaları bir akit taraf ülkesinin dışında olan noktalar arasında, diğer akit taraf ülkesi üzerinden yapılan yolcu veya eşya nakli.
Transport Documents Nakliye Malın yüklenmek veya sevk edilmek üzere teslim alındığını gösteren vesika. numaralardır.
Unconfirmed Letter of Credit Teyitsiz Akreditif Bu tür akreditiflerde muhabir banka herhangi bir mali sorumluluk yüklenmez. Akreditifin açılmış olduğunu ve şartlarını lehdara bildirmekle yetinir.