Banner

Tüzük

UKAT ULUSLARARASI KARAYOLU İLE YÜK TAŞIMACILARI VE ACENTA SAHİPLERİ DERNEĞİ
Derneğin Adı ve Merkezi

Madde 1- Derneğin adı “Uluslararası Karayolu ile Yük Taşımacıları ve Acente Sahipleri Derneği”dir. Derneğin kısa adı U.K.A.T dır.

Derneğin merkezi İzmir dir.

Dernek, Yurt içinde ve yurt dışında şube açabilir.

Derneğin Amacı ve Bu Amacı Gerçekleştirmek İçin Dernekçe Sürdürülecek Çalışma Konuları ve Biçimleri ile Faaliyet Alanı

Madde 2- Uluslararası Karayolu İle Yük taşımacılığı yapan firmalar, Acenteler ve araç sahipleri dernekler kanununa uygun bir şekilde bu derneği kurmuşlardır.

Dernekçe Sürdürülecek Çalışma Konuları ve Biçimleri

1-Uluslararası karayolu ile yük, taşımacılığı, acenteliği, dalında faaliyet gösteren sektörün Türkiye’de geliştirilmesi, uluslararası platformda Türk taşımacılığının geliştirilmesi yönünde girişimlerde bulunmak.

2-Kurs, seminer, konferans ve panel gibi eğitim çalışmaları düzenlemek.

3-Amacın gerçekleştirilmesi için gerekli olan her türlü bilgi, belge, doküman ve yayınları temin etmek, dokümantasyon merkezi oluşturmak, çalışmalarını duyurmak için amaçları doğrultusunda gazete, dergi, kitap gibi yayınlar ile üyelerine dağıtmak üzere çalışma ve bilgilendirme bültenlere çıkarmak.

4-Gerekli izinler alınmak şartıyla yardım toplama faaliyetlerinde bulunmak ve yurt içinde ve yurt dışından bağış kabul etmek.

5-Dernek faaliyetleri için ihtiyaç duyulan taşınır, taşınmaz mal satın almak, satmak, kiralamak, kiraya vermek ve taşınmazlar üzerinde aynı hak tesis etmek, tır parkı, konaklama tesisleri, garajlar kiralamak veya tesis etmek.

6-Uluslararası faaliyette bulunmak, yurt dışındaki dernek veya kuruluşlara üye olmak ve bu kuruluşlara proje bazında ortak çalışmalar yapmak veya yardımlaşmak.

7-Amacın gerçekleştirilmesi için gerek görülmesi halinde, 5072 sayılı dernek ve vakıfların kamu kurum ve kuruluşları ile ilişkilerine dair kanun hükümleri saklı kalmak üzere kamu kurum ve kuruluşları ile görev alanlarına giren konularda ortak projeler yürütmek.

8-Gerekli görülen yerlerde şube ve temsilcilikler açmak.

9-Dernek Üyeleri arasında dayanışmayı sağlamak, aralarında çıkabilecek ihtilaflarda arabuluculuk yapmak derneğin amacına aykırı düşebilecek fiil ve hareketleri önlemeye çalışmak bu konuda gerekli tedbirleri almak.

10-Dernek üyelerinin iştigal konuları ile ilgili hususlarda dernek mensubu taşımacı acente araç sahipleri bakanlıklar resmi ve özel kuruluşlar nezdinde temsil etmek.

11-Dernek üyelerinin iştigal konuları ile ilgili sahalarda bilirkişilik ve hakemlik görevi ifa etmek.

12-Dernek veya üyelerin tümünü ilgilendiren konularda idari ve kazai dava ve taraf ehliyetine sahip olmak müdahil sıfatı ile katılmak.

13-Dernek yurt içinde ve yurt dışında iktisadi işletme kurabilir kurulmuş olan şirketlere ortak olabilir çalıştırabilir.

Üye olma Hakkı ve Üyelik İşlemleri

Madde 3- Fiil ehliyetine sahip bulunan ve derneğin amaç ve ilkelerine benimseyerek bu doğrultuda çalışmayı kabul eden T C Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığının (Bakanlığın ismi görevi ve tanımı değişmesi halinde taşımacılık işleminin devredildiği bakanlık) çıkarmış olduğu yasa yönetmelik ve mevzuatlar uyarıca taşımacılık işleri aracılık komisyonculuk ve benzeri işleri yapmak için gerekli yetki belgesine sahip her gerçek ve tüzel kişi ile ortak ve çalışanları derneğe üye olabilir. Ancak yabancı gerçek kişilerin üye olabilmesi için Türkiye’de yerleşme hakkında sahip olması da gerekir. Onursal üyelik için bu koşul aranmaz. Dernek başkanlığına yazılı olarak yapılacak üyelik başvurusu dernek yönetim kurulunca en çok otuz gün içinde üyeliğe kabul veya isteğin reddi şeklinde karara bağlanır ve sonuç yazıyla başvuru sahibine bildirilir. Başvurusu kabul edilen üye bu amaca tutulacak deftere kaydedilir. Derneğin asıl üyeleri derneğin kurucuları ile müracaatları üzerine yönetim kurulunca üyeliğe kabul edilen kişilerdir. Derneğe maddi ve manevi bakımdan önemli destek sağlanmış bulunanlar yönetim kurulu kararı ile onursal üye olarak kabul edilebilir. Dernek üyelerinin çalışanlarının dernek hizmetlerinde faydalanabilmesi için şirket ortağı veya çalışanı olduğunu resmi evraklarla belgelemesi gerekmektedir. Üye ile bağı ve iş akdi bitenlerin derneğe bildirilmesi zorunludur. Aksi durumda oluşabilecek her türlü yükümlülük üyeye aittir. Derneğin şubesi açıldığında dernek merkezinde kayıtlı bulunanların üyelik kayıtları şubelere aktarılır. Yeni Üyelik müracaatları şubelere yapılır. Üyeliğe kabul ve üyelikten silinme işlemleri şube yönetim kurulları tarafından yapılır ve müracaatları şubelere yapılır Üyeliğe kabul ve Üyelikten silinme İşlemleri şube yönetim kurulları tarafından yapılır ve en çok otuz gün içinde bir yazıyla Genel Merkeze Bildirilir.

Üyelikten Çıkarma

Madde 4- Her Üye yazılı olarak bildirmek kaydıyla dernekten çıkma hakkına sahiptir. Üyenin istifa dilekçesi yönetim kuruluna ulaştığı anda çıkış işlemleri sonuçlanmış sayılır. Üyelikten ayrılma üyenin derneğe olan birikmiş borçlarını sona erdirmez.

Üyelikten Çıkarılma

Madde 5- Dernek Üyeliğinden çıkarılmayı gerektiren haller.

1-Dernek Tüzüğüne aykırı davranışlarda bulunmak,

2-Verilen görevlerden sürekli kaçınmak

3- Yazılı ikazlara rağmen üyelik aidatını altı ay içinde ödememek

4-Dernek organlarınca verilen kararlara uymamak

5-Üye olma şartlarını kaybetmiş olmak

Yukarıda sayılan durumlardan birinin tespiti halinde yönetim kurulu kararı ile üyelikten çıkarılabilir.Dernekten çıkan veya çıkarılanlar üye kayıt defterinden silinir ve dernek malvarlığında hak iddia edemez.

Dernek Organları

Madde 6- Derneğin organları aşağıda gösterilmiştir.

1- Genel Kurul

2- Denetim Kurulu

3- Üye olma şartlarını kaybetmiş olmak

4- Danışma Kurulu

5- Haysiyet Divanı

Dernek Genel Kurulunun Kuruluş Şekli Toplanma zamanı ve Çağrı ve Toplantı Usulü

Madde 7- Genel Kurul derneğin en yetkili karar organı olup; derneğe kayıtlı üyelerden; şube sayısı üçe ulaştığında da şubenin doğal delegeleri ile şubede kayıtlı üyeler tarafından seçilmiş delegelerden oluşur.

Genel Kurul;

1-Bu Tüzükte belli edilen zamanda olağan,

2-Yönetim veya denetim kurulunun gerekli gördüğü hallerde veya dernek üyelerinden beşte birinin yazılı isteği üzerine otuz gün içinde olağanüstü toplanır.

Olağan genel kurul 3 yılda bir mayıs ayı içerisinde yönetim kurulunca belirlenecek gün ve yer saatte toplanır.

Genel Kurul toplantıya yönetim kurulunca çağrılır.

Yönetim kurulu, genel kurul toplantıya çağırmazsa; üyelerden birinin başvurusu üzerine sulh hakimi üç üyeyi genel kurulu toplantıya çağırmakla görevlendirilir.

Çağrı Usulü

Yönetim kurulu, dernek tüzüğüne göre genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin listesini düzenler. Genel kurula katılma hakkı bulunan üyeler en az on beş gün önceden günü saati, yeri ve gündemi günlük çıkan mahalli bir gazete ilan edilmek veya elektronik posta ile bildirmek suretiyle toplantıya çağırılır. Bu çağrıda çoğunluk sağlanmaması sebebiyle toplantı yapılmazsa ikinci toplantının hangi gün, saat ve yerde yapılacağı da belirtilir. İlk toplantı ile ikinci toplantı arasındaki süre yedi günden az altmış günden fazla olamaz. Toplantı çoğunluk sağlanmaması sebebinin dışında başka bir nedenle geri bırakılırsa bu durum geri bırakmaz sebepleri de belirtilmek suretiyle ilk toplantı için yapılan çağrı usulüne uygun olarak duyurulur. İkinci toplantının geri bırakma tarihinden itibaren en geç altı ay içinde yapılması zorunludur. Üyeler ikinci toplantıya birinci fıkrada belirtilen esaslara göre yeniden çağırılır. Genel Kurul Toplantısın bir defadan fazla geri bırakılamaz.

Toplantı Usulü

Genel kurul katılma hakkı bulunan üyelerin salt çoğunluğunun tüzük değişikliği ve derneğin feshi hallerinde ise üçte ikisinin katılımıyla toplanır; çoğunluğun sağlanmaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak bu toplantıya katılan üye sayısı yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz. Genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin listesi toplantı yerinde hazır bulundurulur. Toplantı yerinde girecek üyelerin resmi makamlarca verilmiş kimlik belgeleri yönetim kurulu üyeleri ve yönetim kurulunca görevlendirilecek görevliler tarafından kontrol edilir. Üyeler yönetim kurulunca düzenlenen listedeki adları karşısına imza koyarak toplantı yerine girerler. Toplantı yeter sayısı sağlanmışsa durum bir tutanakla tespit edilir ve toplantı yönetim kurulu başkanı veya görevlendireceği yönetim kurulu üyelerinden biri tarafından açılır. Toplantı yeter sayısı sağlanmaması halinde de yönetim kurulunca bir tutanak düzenlenir. Açılıştan sonra toplantıyı yönetmek üzere bir başkan ve yeteri kadar başkan vekili ile yazman seçilerek divan heyeti oluşturulur. Dernek organlarının seçimi için yapılacak oylamalarda oy kullanan üyelerin divan heyetine kimliklerini göstermeleri ve hazurun listesindeki isimlerin karşılarını imzalamaları zorunludur. Toplantının yönetimi ve güvenliğinin sağlanması divan başkanına aittir. Genel kurula yalnızca gündemde yer alan maddeler görüşülür. Ancak toplantıda hazır bulunan üyelerin onda biri tarafından görüşülmesi yazılı olarak istenen konuların gündeme alınması zorunludur. Genel kurulda her üyenin bir oy hakkı vardır; üye oyunu şahsen kullanmak zorundadır. Onursal üyeler genel kurul toplantılarına katılabilir ancak oy kullanamaz. Tüzel kişinin üye olması halinde tüzel kişinin yönetimi kurulu başkasını veya temsille görevlendireceği kişi oy kullanır. Toplantıda görüşülen konular ve alınan kararlar bir tutanağa yazılır ve divan başkanı ile yazmanlar tarafından birlikte imzalanır. Toplantı sonunda tutanak ve diğer belgeler yönetim kurulu başkanına temsil edilir. Yönetim kurulu başkanı bu belgelerin korunmasından ve yeni seçilen yönetim kuruluna yedi gün içinde teslim etmekten sorumludur.

Genel Kurul oy kullanma ve karar alma usul ve şekilleri

Madde 8- Genel kurulda aksine karar alınmamışsa yönetim ve denetim kurulu üyelerin seçimleri gizli oylama ile diğer konulardaki kararlar ise açık olarak oylanır. Gizli oylar toplantı başkanı tarafından mühürlenmiş kâğıtların veya oy pusulaların üyeler tarafından gereği yapıldıktan sonra içi boş bir kaba atılması ile toplanan ve oy vermenin bitiminden sonra açık dökümü yapılarak belirlenen oylardır. Açık oylamada genel kurul başkanının belirteceği yöntem uygulanır. Genel kurul kararları toplantıya katılan üyelerin salt çoğunluğuyla alınır. Şu kadar ki tüzük değişikliği ve derneğin feshi kararları ancak toplantıya katılan üyelerin üçte iki çoğunluğuyla alınabilir.

Toplantısız veya çağrısız alınan kararlar

Bütün üyelerin bir araya gelmeksizin yazılı katılımıyla alınan kararlar ile dernek üyelerinin tamamının bu tüzükte yazılı çağrı usulüne uymaksızın bir araya gelerek aldığı kararlar geçerlidir. Bu şekilde karar alınması olağan toplantı yerine geçmez.

Genel kurul göre ve yetkileri

Madde 9- Aşağıda yazılı hususlar genel kurulca görüşülüp karara bağlanır.

1- Dernek organlarının seçilmesi,

2- Dernek tüzüğünün değiştirilmesi,

3- Yönetim ve denetim kurulları raporlarının görüşülmesi ve yönetim kurulunun ibrası,

4- Yönetim kurulunda hazırlanan bütçenin görüşülüp aynen veya değiştirilerek kabul edilmesi,

5- Derneğin diğer organlarının denetlenmesi ve gerek görüldüğünde haklı sebeplerle onların görevden alınması,

6- Üyeliğin reddi veya üyelikten çıkarma hakkında verilen yönetim kurulu kararlarına karşı yapılan itirazların incelenmesi ve karara bağlanması,

7- Dernek için gerekli olan taşınmaz malların satın alınması veya mevcut taşınmaz malların satılması hususunda yönetim kuruluna yetki verilmesi,

8- Yönetim kurulunca dernek çalışmaları ile ilgili olarak hazırlanacak yönetmelikleri inceleyip aynen veya değişilerek onaylanması,

9- Dernek yönetim ve denetim kurullarının kamu görevlisi olmayan başkan veya üyelerine verilecek ücret ile her türlü ödenek yolluk ve tazminatlar ile dernek hizmetleri için görevlendirilecek üyelere verilecek gündelik ve yolluk miktarının tespiti,

10- Derneğin federasyona katılması ve ayrılmasının kararlaştırılması ve bu hususta yönetim kuruluna yetki verilmesi,

11- Derneğin şubelerinin açılmasının kararlaştırılması ve açılmasına karar verilen şube ile ilgili işlemlerin yürütülmesi huşunda yönetim kurulan yetki verilmesi,

12- Derneğin uluslararası faaliyette bulunması, yurt dışındaki dernek ve kuruluşlara üye olarak katılması veya ayrılması,

13- Derneğin vakıf kurması,

14- Derneğin fesih edilmesi,

15- Yönetim kurulunun diğer önerilerinin inceleyip karara bağlanması,

16- Derneğin en yetki organı olarak derneğin diğer bir organına verilmemiş olan işlerin görülmesi ve yetkilerin kullanılması,

17- Mevzuatta genel kurulca yapılması belirtilen diğer görevlerin yerine getirilmesi,

Yönetim kurulunun teşkili görev ve yetkileri

Madde 10- Yönetim Kurulu dokuz asıl ve dokuz yedek üye olarak genel kurulca seçilir. Yönetim kurulu seçimden sonraki ilk toplantısında bir kararla görev bölüşümü yaparak başkan, başkan yardımcısı, sekreter, sayman ve üye’yi belirler. Yönetim kurulu tüm üyelerin haber edilmesi şartıyla her zaman toplantıya çağırabilir. Üye tam sayısının yarısından bir fazlasının hazır bulunması ile toplanır. Kararlar toplantıya katılan üye tam sayısının salt çoğunluğu ile alınır. Yönetim kurulu asıl üyeliğinde istifa veya başka sebeplerden dolayı boşalma olduğu takdirde genel kurulda aldığı oy çokluğu sırasına göre yedek üyelerin göreve çağrılması mecburidir.

Yönetim kurulunun görev ve yetkileri
Yönetim kurulu aşağıdaki huşuları yerine getirir.

1- Derneği temsil etmek veya bu hususta kendi üyelerinden birine veya üçüncü kişiye yetki vermek.

2- Gelir ve gider hesaplarına ilişkin işlemleri yapmak ve gelecek döneme ait bütçeyi hazırlayarak genel kurula sunmak.

3- Derneğin çalışmaları ile ilgili yönetmelikleri hazırlayarak genel kurul onayına sunmak

4- Genel kurulun verdiği yetki ile yurtiçi ve yurtdışında taşınmaz mal satın almak, derneğe ait ve taşınır ve taşınmaz malları satmak ,bina veya inşa ettirmek , kira sözleşmesi yapmak, dernek lehine rehin ipotek veya ayni haklar tesis ettirmek, iktisadi işletme kurabilir, kurulmuş olan şirketlere ortak olabilir, çalıştırabilir.

5- Genel kurulun verdiği yetki ile şube açmaya ilişkin işlemlerin yürütülmesini sağlamak,

6- Derneğin şubelerinin denetlenmesini sağlamak,

7- Gerekli görülen yerlerde temsilcilik açılmasını sağlamak,

8- Genel kurulda alınan kararları uygulamak,

9- Her faaliyet yılı sonunda derneğin işletme hesabı tablosu veya bilanço ve gelir tablosu ile yönetim kurulu çalışmalarını açıklayan raporu düzenlemek, toplandığında genel kurula sunmak,

10- Bütçenin uygulanmasını sağlamak,

11- Derneğe üye alınması veya üyelikten çıkarılma huşularında karar vermek,

12- Derneğin amacını gerçekleştirmek için yetkisi dâhilinde her çeşit kararı almak ve uygulamak,

13- Mevzuatın kendisine verdiği diğer görevleri yapmak ve yetkileri kullanmak

Denetim kurulunun teşkili, görev ve yetkileri

Madde 11- Denetim kurulu, üç asıl ve üç yedek üye olarak genel kurulca seçilir.Denetim kurulu asıl üyeliğinde istifa ve başka sebeplerden dolayı boşalma olduğu takdirde genel kurulda aldığı oy çokluğu sırasına göre yedek üyelerin göreve çağırılması mecburidir.

Denetim kurulunun görev ve yetkileri

Denetim kurulu; derneğin, tüzüğünde gösterilen amaç ve amacın gerçekleştirilmesi için sürdürüleceği belirtilen çalışma konuları doğrultusunda faaliyet gösterip göstermediğini, defter, hesap ve kayıtların mevzuata ve dernek tüzüğüne uygun olarak tutulup tutulmadığına dernek tüzüğünde tespit edilen esas ve usullere göreve bir yılı geçmeyen aralıklarla denetler ve denetim sonuçlarını bir rapor halinde yönetim kuruluna ve toplandığında genel kurula sunar.

Denetim kurulu gerektiğinde genel kurulu toplantıya çağırır.

Danışma kurulunun teşkili, görev ve yetkileri

Madde 12- Danışma kurulu, üç asıl ve üç yedek üye olarak genel kurulca seçilir.Danışma kurulu asıl üyeliğinde istifa ve başka sebeplerden dolayı boşalma olduğu takdirde genel kurulda aldığı oy çokluğu sırasına göre yedek üyeler göreve çağırılır.

Danışma kurulunun görev ve yetkileri

Yönetim kurulu derneği faaliyetleri konusunda Danışma kuruluna danışabilir.Danışma kurulu yönetim kuruluna tavsiyelerde bulunabilir.

Hasiyet divanı teşkili, görev ve yetkileri

Madde 13- Haysiyet divanı üç asıl ve üç yedek üye olarak genel kurulca seçilir. Haysiyet divanı asıl üyeliğinde istifa veya başka sebeplerden dolayı boşalma olduğu takdirde genel kurulca aldığı oy çokluğu sırasına göre yedek üyeler göreve çağırılır.

Derneğin gelir kaynakları

Madde 14- Derneğin gelir kaynakları aşağıda sayılmıştır.

1- Üye aidatı: Üyelerden giriş ödentisi ve yıllık aidat alınır. Bu aidatlar genel kurul tarafından belirlenir. Derneğe üyelik girişi yapılan takvim yılı içerisinde ayrıca üyelik aidatı alınmaz. Üyelik aidatlarının her takvim yılının 3. Ayın sonuna kadar ödenmemesi durumunda dernek ve bağlı kurumların üyelere sağladığı haklardan faydalanamaz.

2- Şube ödentisi: Derneğin genel giderlerini karşılamak üzere şubeler tarafından tahsil edilen üye ödentilerinin %50 ‘si altı ayda bir genel merkeze gönderilir.

3- Gerçek ve tüzel kişilerin kendi istediği le derneğe yaptıkları bağış ve yardımlar,

4- Dernek tarafından tertiplenen çay ve yemekli toplantı, gezi ve eğlence, temsil konser, spor Yarışması ve konferans gibi faaliyetlerden sağlanan gelirler.

5- Derneğin mal varlığından elde edilen gelirler

6- Yardım toplama hakkındaki mevzuat hükümlerine uygun olarak toplanacak bağış ve yardımlar

7- Derneğin amacını gerçekleştirmek için ihtiyaç duyduğu geliri temin etmek amacıyla giriştiği ticari faaliyetlerden elde edilen kazançlar

8- Diğer gelirler.

Derneğin defter tutma esas ve usulleri ve tutulacak defterler

Madde 15- Defter tutma esasları

Dernek işletme hesabı esasına göre defter tutulur. Ancak yıllık brüt gelirin 2005 yılı için 500 bin YTL’yi aşması durumunda takip eden hesap döneminden başlayarak bilanço esasına göre defter tutulur. Bilanço esasına geçilmesi durumunda üst üste iki hesap döneminde yukarıda belirtilen haddin altına düşülürse takip eden yıldan itibaren işletme hesabı esasına dönülebilir. Yukarıda belirtilen hadde bağlı kalmaksızın yönetim kurulu kararı ile bilanço esasına göre defter tutulabilir. Derneğin ticari işletmesi açılması durumunda bu ticari işletme için ayrıca vergi usul kanunu hükümlerine göre defter tutulur.

Kayıt usulü

Derneğin defter ve kayıtları dernekler yönetmeliğinde belirtilen usul ve esasa uygun olarak tutulur.

Tutulacak defterler
Dernekte aşağıda yazılı defterler tutulur.
A ) işletme hesabı esasında tutulacak defterler ve uyulacak esaslar aşağıdaki gibidir.

1- Karar defteri: Yönetim kurulu kararları tarih ve numara sırasıyla bu deftere yazılır ve kararların altı toplantıya katılan üyelerce imzalanır.

2- Üye kayıt defteri: Derneğe üye olarak girenlerin kimlik bilgileri derneğe giriş ve çıkış tarihleri bu deftere işlenir. Üyelerin ödedikleri giriş ve yıllık aidat miktarları bu deftere işlenebilir.

3- Evrak kayıt Defteri: Gelen ve giden evraklar, tarih ve sıra numarası ile bu deftere kaydedilir. Gelen evrakın asılları ve giden evrakın kopyaları dosyalanır. Elektronik posta yoluyla gelen veya giden evraklar çıktısı alınmak suretiyle saklanır.

4- Demirbaş defteri: Derneğe ait demirbaşların edinme tarihi ve şekli ile kullandıkları veya verdikleri yerler ve kullanım sürelerini dolduranların kayıttan düşürülmesi ve deftere işlenir.

5- İşletme Hesabı Defteri: Dernek adına alınan gelirler ve yapılan giderler açık ve düzenli olarak bu deftere işlenir.

6- Alındı Belgesi kayıt defteri: Alındı Belgelerinin seri ve sıra numaraları bu belgeleri alan iade edenlerin adı soyadı ve imzaları ile aldıkları ve iade ettikleri tarihler bu deftere işlenir.

B) Bilanço esasında tutulacak defterler ve uyulacak esaslar aşağıdaki gibidir:

1-(a) bendenin 1.2.3 ve 6 ıncı alt bentlerinde kayıtlı defterler bilanço esasında defter tutulması durumunda da tutulur.

2- Yevmiye defteri, büyük defter ve Envanter defteri: Bu defterin tutulma usulü ile kayıt şekli vergi usul kanunu ile bu kanunun maliye bakanlığına verdiği yetkiye istinaden yayımlanan muhasebe sistemi uygulama genel tebliğleri esasına göre yapılır.

Defterlerin Tasdiki

Dernekte tutulması zorunlu olan defterler kullanmaya başlamadan önce il dernekler müdürlüğüne veya notere tasdik ettirilir. Bu defterin kullanılmasına sayfalar bitene kadar devam edilir Ve defterin ara tasdiki yapılmaz. Ancak, bilanço esasına göre tutulan defterler ile form veya sürekli form yapraklı defterlerin kullanılacağı yıldan önce gelen son ayda her yıl yeniden tasdik ettirilmesi zorunludur.

Gelir Tablosu ve Bilanço Düzenlenmesi

İşletme hesabı esasına göre kayıt tutulması durumunda yıl sonlarında(31 Aralık) (Dernekler Yönetmeliği Ek 16’da belirtilen) “ İşletme Hesabı Tablosu “ düzenlenir. Bilanço esasına göre defter tutulması durumunda ise yıl sonlarında (31 Aralık) maliye bakanlığınca yayımlanan muhasebe sistemi uygulama genel tebliğlerini esas alarak bilanço ve gelir tablosu düzenlenir.

Derneğin gelir ve gider işlemleri

Madde 16- gelir ve gider belgeleri;

Dernek gelirleri ( dernekler yönetmeliği EK-17’de örneği bulunan ) “Alındı belgesi” ile tahsil edilir. Dernek gelirlerinin bankalar aracılığı ile tahsil halinde banka tarafından düzenlenen hesap belgesi veya hesap özeti gibi belgeler alındı belgesi yerine geçer. Dernek giderleri ise fatura perakende satış fişi serbest meslek makbuzu gibi harcama belgeleri ile yapılır. Ancak derneğin gelir vergisi kanunun 94’üncü maddesi kapsamında bulunan ödemeleri için vergi usul kanunu hükümlerine göre gider pusulası bu kapsamda da bulunmayan ödemeleri için (dernekler yönetmeliği EK13’te örneği bulunan ) “Gider Makbuzu” düzenlenir. Dernek tarafından kişi kurum veya kuruluşlara yapılacak bedelsiz mal ve hizmet teslimleri (dernekler yönetmeliği EK’14 te örneği bulunan) “aynı yardım teslim belgesi” ile yapılır. Kişi kurum veya kuruluşlar tarafından derneğe yapılacak bedelsiz mal ve hizmet teslimleri ise (Dernekler Yönetmeliği EK -15’te örneği bulunan) “ Aynı bağış Alındı Belgesi “ ile kabul edilir.

Alındı Belgesi

Dernek gelirlerinin tahsilinde kullanılacak “alındı belgeleri “ (derneğin Yönetmeliği EK -17 ‘de ebatta) yönetim kurulu kararıyla matbaaya bastırılır. Alındı belgelerinin bastırılması ve kontrolü, matbaadan teslim alınması deftere kaydedilmesi ve eski ve yeni saymanlar arasında devir teslimi ve alındı belgesi adına tahsil edecek kişi veya kişilerin tarafından bu alındı belgelerinin kullanımına ve toplanılan gelirlerin teslimine ilişkin huşularda dernekler yönetmeliğinin ilgili hükümlerine göre hareket edilir.

Yetki Belgesi

Dernek adına gelir tahsil edecek kişi veya kişiler, yetki 3 yıl süresi de belirtilmek suretiyle, yönetim kurulu kararı ile tespit edilir. Gelir tahsil edecek kişilerin açık kimliği, imzası ve fotoğraflarını ihtiva eden ( dernekler yönetmeliği ek 19 da örneği bulunan ) “ yetki belgesi” dernek tarafından 3 nüsha olarak düzenlenerek, dernek yönetim kurulu başkanınca onaylanır. Yetki belgelerinin birer sureti dernekler birimlerine verilir. Yetki belgesi ile ilgili değişiklikler yönetim kurulu başkanınca, 15 gün içerisinde dernekler birimine bildirilir. Dernek adına gelir tahsil edecek kişiler, ancak adlarına düzenlenen yetki belgelerinin bir suretinin dernekler birimine verilmesinden itibaren gelir tahsil etmeye başlayabilirler. Yetki belgesinin kullanımı, yenilenmesi, iadesi ve sair hususlarda dernekler yönetmeliğinin ilgili hükümlerine göre hareket edilir.

Gelir ve Gider Belgelerinin Saklama Süresi

Deflerler hariç olmak üzere, dernek tarafından kullanılan alındı belgeleri, harcama belgeleri ve diğer belgeler özel kanunlarda belirtilen süreler saklı kalmak üzere, kaydedildikleri defterlerdeki sayı ve tarih düzenine uygun olarak 5 yıl sureyle süreyle saklanır.

Beyanname Verilmesi

Madde 17- Derneğin bir önceki yıla ait faaliyetleri ile ve gider işlemlerinin yıl sonu itibarıyla sonuçlarına ilişkin ( Dernek yönetmeliği EK-21’de sunulan) “Dernek Beyannamesi” dernek yönetim kurulu tarafından onayladıktan sonra, her takvim yılının dört ayı içinde dernek başkanı tarafından ilgili mülki iade amirliğine verilir.

Bildirim Yükümlülüğü

Madde 18- Mülki amirliğe yapılacak bildirimler;

Genel kurul sonuç bildirimi

Olağan veya olağanüstü genel kurul toplantılarını izleyen otuz gün içinde, yönetim ve denetim kurulları ile diğer organlara seçilen asıl ve yedek içeren ( Dernekler yönetmeliği EK-3 te sunulan) “Genel Kurul Sonuç Bildirimi” ve ekleri yönetim kurulu başkanı tarafından ilgili mülki idare amirliğine bildirilir.

Genel kurul sonuç Bildirimine;

1- Divan başkanı, başkan yardımcıları ve yazman tarafından imzalanmış genel kurul toplantı tutanağı örneği,

2- Tüzük değişikliği yapılmışsa tüzüğün değişen maddelerinin yeni ve eski şekli ile dernek tüzüğünün son şeklinin her sayfası yönetim kurulunca imzalanmış örneği eklenir.

Taşınmazların Bildirilmesi

Derneğin edindiği taşınmazlar tapuya tescilinden itibaren otuz gün içinde ( Dernekler Yönetmeliği EK-26 ‘da sunulan) “Taşınmaz mal bildirimi’ni doldurmak suretiyle mülki iade amirliğine bildirilir.

Yurtdışından Yardım Alma Bildirimi

Dernek tarafından yurtdışından yardım alınacak olması durumunda yardım alınmadan önce ( Dernekler Yönetmeliği EK-4’te Belirtilen) ”Yurtdışından Yardım Alma Bildirimi” iki nüsha olarak doldurup mülki idare amirliğine bildirimde bulunurlar. Bildirim formuna, yurt dışından yardım alınması hususunda alınmış yönetim kurulu kararı örneği varsa bu konuda düzenlenen protokol, sözleşme ve benzeri belgeler ile yardımın aktardığı hesaba ilişkin hesap belgesi, ekstra ve benzeri belgenin bir örneği de eklenir. Nakdi yardımların bankalar aracılığıyla alınması ve kullanılmadan önce bildirim şartının yerine getirilmesi zorunludur.

Kamu Kurum ve Kuruluşları ile Birlikte Yürütülen Ortak Projelerle İlgili Bildirim

Derneğin görev alanına ilişkin konularda kamu kurum ve kuruluşları ile yürüttüğü ortak projelerle ilgili olarak yapılan protokol ve projenin örneği (Dernekler Yönetmeliği EK-23’de gösterilen ) “proje bildirimi ’ne eklenerek, protokol tarihini izleyen bir ay içinde dernek merkezinin bulunduğu yerin valiliğine verilir.

Değişikliklerin Bildirilmesi

Derneğin yerleşim yerinde meydana gelen değişiklik ( Dernekler Yönetmeliği EK -24’te belirtilen) “ Yerleşim Yeri Değişiklik Bildirimi; Genel kurul toplantısı dışında dernek organlarında meydana gelen değişikler ( Dernekler Yönetmeliği EK-25 ‘te belirtilen) “ Dernekler Organlarındaki Değişiklik Bildirimi” doldurulmak suretiyle, değişikliği izleyen otuz gün içinde mülki idare amirliğine bildirilir. Dernekler tüzüğünde yapılan değişiklikler de tüzük değişikliğinin yapıldığı genel kurul toplantısını izleyen otuz gün içinde, genel kurul sonuç bildirimi ekinde mülki idare amirliğine bildirilir.

Derneğin İç Denetimi

Madde 19- Dernekte genel kurul, Yönetim kurulu veya denetim kurulu tarafından iç denetim yapılabileceği gibi, bağımsız denetim kuruluşlarına da denetim yaptırılabilir. Genel kurul, yönetim kurulu veya bağımsız kuruluşlarınca denetim yapılmış olması, denetim kurulunun yükümlülüğünü ortandan kaldırmaz. Denetim kurulu tarafından en geç yılda bir defa derneğin denetimi gerçekleştirilir. Genel kurul veya yönetim kurulu gerek görülen hallerde denetim yapabilir veya bağımsız denetim kuruluşlarına denetim yaptırılabilir.

Derneğin Borçlanma Usulleri

Madde 20- Dernek amacını gerçekleştirmek ve faaliyetlerini yürütebilmek için ihtiyaç durulması halinde yönetim kurulu kararı ile borçlanma yapabilir. Bu borçlanma kredili mal hizmet alımı konularında olabileceği gibi nakit olarak ta yapılabilir. Ancak bu borçlanma , derneğin gelir kaynakları ile karşılanamayacak miktarlarda ve derneği ödeme güçlüğüne düşürecek nitelikte yapılamaz.

Derneğin Şubelerinin Kuruluşu

Madde 21- Dernek, gerekli görülen yerlerde genel kurul kararıyla şube açabilir. Bu amaçla dernek yönetim kurulunca yetki verilen en az üç kişilik kurulcular kurulu , dernekler Yönetmeliği’nde belirtilen şube kuruluş bildirimini ve gerekli belgeleri, şube açılacak yerin en büyük mülki amirliğine verir.

Şubenin Görev ve Yetkileri

Madde 22- Şubeler, tüzel kişiliği olamayan dernek amaç ve hizmet konuları doğrultusunda özerk faaliyetlerde bulunmakta görev ve yetkili, tüm işlemlerinden doğan alacak ve borçlarından ötürü kendisinin sorumlu olduğu dernek iç örgütüdür. Şubelerin organları şubelere uygulanacak hükümler

Madde 23- Şubenin organları genel kurul, yönetim kurulu ve denetim kurulu ‘dur. Genel kurul, şubenin kayıtlı üyelerinden oluşur. Yönetim kurulu beş asıl ve beş yedek, denetim kurulu ise üç asıl ve üç yedek üye olarak şube genel kurulunca seçilir. Bu organların görev ve yetkileri ile bu tüzük yer alan dernekle ilgili diğer hükümler mevzuatın öngördüğü çerçevede Şube’de de uygulanır.

Şubelerin Genel Kurullarının Toplanma Zamanı ve Genel Merkez Kurulunda Nasıl Temsil Edileceği

Madde 24- Şubeler, genel kurul olağan toplantılarını genel kurulu toplantısından en az iki ay önce bitirmek zorundadır. Şubelerin olağan genel kurulu, 3 yılda bir, Şubat ayı içerisinde, şube yönetim kurulunca belirlenecek gün yer ve saate toplanır. Şubeler, genel kurul sonuç bildiriminin bir örneğini toplantının yapıldığı tarihi izleyen otuz gün içinde mülki idare amirliğine ve dernek genel merkezine bildirmek zorundadır. Şubeler, genel merkez genel kurulunca seçimlik ve doğal delegelerle temsil edilir. Şubelerin yönetim ve denetim kurulu başkanları doğal delege olarak şubede kayıtlı her yirmi (20) üye için bir (1) arta kalan üye sayısı 10’dan fazla veya toplam üye sayısı 20 den az ise bu üyeler içinde bir olmak üzere seçilecek delegeler de seçimlik delege olarak şubeyi temsilen genel merkez kuruluna katılma hakkına sahiptir. Genel merkez kuruluna en son şube genel kurulunda seçilen delegeler katılır. Genel merkez yönetim ve denetim kurulu üyeleri genel merkez genel kuruluna katılır, ancak şube adına delege seçilmedikleri sürece oy kullanamazlar.

Temsilcilik Açma

Madde 25- Dernek gerekli görüldüğü yerlerde dernek faaliyetlerini yürütmek amacıyla yürütmek amacıyla yönetim kurulu kararıyla temsilcilik açabilir. Temsilciliğin adresi, yönetim kurulu kararıyla temsilci olarak görevlendirilen kişi veya kişiler tarafından o yerin mülki idare amirliğine yazılı olarak bildirilir. Temsilcilik, dernek genel kurulunda temsil edilmez. Şubeler temsilcilik açamazlar.

Tüzüğün Ne Şekilde Değiştirileceği

Madde 26- Tüzük değişikliği genel kurul kararı ile yapılabilir. Genel kurulda tüzük değişikliği yapılabilmesi için genel kurula katılma ve oy kullanma hakkı bulunan üyelerin 2/3 çoğunluğu aranır. Çoğunluğun sağlanmaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, bu toplantıya katılan üye sayısı, yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz. Tüzük değişikliği için gerekli olan karar çoğunluğu toplantıya katılan oy kullanma hakkı bulunan üyelerin oylarının 2/3 ‘ü’dür. Genel kurulda değişikliği oylaması açık olarak yapılır.

Derneğin Feshi ve Mal Varlığının Tasfiye Şekli

Madde 26- Genel kurul her zaman derneğin feshine karar verebilir. Genel kurulda fesih konusunun görüşülebilmesi için genel kurula katılma ve oy kullanma hakkı bulunan üyelerin 2/3 çoğunluğu aranır. Çoğunluğun sağlanmaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, bu toplantıya katılan üye sayısı, yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz. Fesih kararının alınabilmesi için gerekli olan karar çoğunluğu toplantıya katılan ve oy kullanma hakkı bulunan üyelerin oylarının 2/3 ‘ü’dür. Genel kurulda fesih kararı oylaması açık olarak yapılır.

Tasviye İşlemleri

Genel kurulca fesih işlemleri kararı verildiğinde, derneğin para, mal ve haklarının tasfiyesi son yönetim kurulu üyelerinden oluşan tasfiye kurulunca yapılır. Bu işlemlere, feshe ilişkin genel kurul kararının alındığı veya kendiliğinden sona erme halinin kesinleştiği tarihten itibaren başlanır. Tasfiye süresi içinde büyün işlemlerde dernek adında “tasfiye halinde sivil toplumu destekleme derneği” ibaresi kullanılır. Tasfiye kurulu, mevzuata uygun olarak derneğin para, mal ve hakların tasfiyesi işlemlerini baştan sonuna kadar tamamlamakla görevli ve yetkilidir. Bu kurul, önce derneğin hesaplarını inceler. İnceleme esnasında derneğe ait defterler, alındı belgeleri, tapu ve banka kayıtları ile diğer belgelerinin tespiti yapılarak varlık ve yükümlülükleri bir tutanağa bağlanır. Tasfiye işlemleri sırasında derneğin alacaklarına çağrıda bulunur ve ceza varsa malları paraya çevrilerek alacaklılara ödenir. Derneğin alacaklı olması durumunda alacaklar tahsil edilir. Alacakların tahsil edilmesi ve borçların ödenmesinde sonra kalan tüm para, mal ve hakları, genel kurulda belirlenen yere devredilir. Genel kurulda, devredilecek yer belirlenmemişse derneğin bulunduğu ildeki amacına en yakın ve feshi edildiği tarihte en fazla üyeye sahip derneğe devredilir. Tasfiyeye ilişkin tüm işlemler tasfiye tutanağında gösterilir ve tasfiye işlemleri, mülki idare amirliklerince haklı bir nedene dayanılarak verilen ek süreler hariç üç ay içinde tamamlanır. Derneğin para, mal ve hakların tasfiye ve intikal işlemlerinin tamamlanmasını müteakip tasfiye kurulu tarafından durumun yedi gün içinde bir yazı ile dernek merkezinin bulunduğu yerin mülki idare amirliğine bildirilmesi ve yazıya tasfiye tutanağının da eklenmesi zorunludur. Derneğin defter ve belgelerini tasfiye kurulu sıfatıyla son yönetim kurulu üyeleri saklamakla görevlidir. Bu görev bir yönetim kurulu üyesine de verilebilir. Bu defter ve belgelerin saklanma süresi beş yıldır.

Hüküm Eskikliği

Madde 28- Bu tüzükte belirtilmemiş hususlarda dernekler kanunu Türk medeni kanunu ve bu kanunlara atfen çıkartılmış olan dernekler yönetmeliği ve ilgili diğer mevzuatın dernekler hakkındaki hükümler uygulanır.